Informiranje javnosti u slučaju opasnosti i velike nesreće

Genera d.d. objavljuje dokument o informiranju javnosti u slučaju opasnosti i velike nesreće.

U cilju osiguranja provedbe obveze izvješćivanju RH prema EU, a sukladno čl. 36 a. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18) i čl. 20. Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“, br. 139/14), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dužno je dostaviti Europskoj komisiji podatke vezane uz provedbu Direktive 2012/18/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ tzv. Seveso III direktive, koja je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, br. 44/14, 31/17 i 45/17 - Ispravak) sukladno tome Genera d.d.  objavljuje dokument o informiranju javnosti u slučaju opasnosti i velike nesreće

keyboard_arrow_up